Od roku 1996 rozšířila společnost EPOS Lišov svoji činnost o detekci plynu.

Předpisy, normy, vyhlášky :  Česká technická norma - ČSN  EN 50073

Plyny se využívají v průmyslu jako poměrně čistý energetický zdroj. Ve strojírenství provázejí nejrozmanitější technologické operace, nebo vznikají při různých procesech spalování. Společným znakem všech těchto plynů jsou však i některé negativní jevy, související s jejich hořlavostí, výbušností nebo toxicitou, což vyžaduje dodržovat při práci s nimi nebo při jejich možném výskytu určitá bezpečnostní pravidla.

 

Zjistit únik a zabránit vzniku nebezpečných koncentrací hořlavých, výbušných a toxických plynů a par organických látek je úkolem detektorů a systémů na jejich funkci napojených.

 

Společnost EPOS Lišov nabízí detektory od několika domácích výrobců. A to ČKD Technické laboratoře a.s. , AUGUSTA Elektra a J.T.O.Systém.

 

Detektory DEGA (výrobce ČKD Technické laboratoře, a.s.),

se skládají ze dvou základních částí, snímače a vyhodnocovací ústředny. Doplňkem může být pomocná releová jednotka, modul sériové linky, aj. Výrobce nabízí variantu pro průmyslové aplikace i pro domácí použití. Signalizace probíhá ve dvou úrovních s optickým a akustickým výstupem. První stupeň upozorňuje na nebezpečí zvýšené koncentrace sledovaného plynu a druhý stupeň vyhlašuje již havarijní stav. V nabídce detektorů DEGA jsou sensory špičkových světových firem. Činnost sensorů je založena na fyzikálně-chemických principech, závisejících na druhu plynu a požadované citlivosti. Vždy se vyhodnocuje změna elektricky měřitelných parametrů jako odezva na působení plynů.

 

Přehled vyráběných snímačů DEGA

Detekce plynu ve vduchu

Typ snímače

Sledovaná koncentrace

Použití

Metan CH 4
Propan-butan
Zemní plyn
Bioplyn
Svítiplyn

DSM

0,05 - 1 %

Teplárny, kotelny, rozvody, čističky, šachty, petrochemie, kanalizace, skládky, pece apod.

Čpavek NH 3

DSA

20 - 300 ppm

Potravinářský a chemický průmysl, chladící a mrazící zařízení, stáje atd.

Oxid uhelnatý CO

DSC

30 - 1000 ppm

Výroba a rozvod svítiplynu, technologické plyny, slévárny, autoopravny, doly, kuplovny, garáže aj.

Acetylen

DSY

0,1 - 1,5 %

Acetylenové stanice, svařování

Vodík H 2

DSH

0,005 - 1 %

Chemický průmysl, výroba vodíku, plasma, elektrárny

Páry org.ředidel,
toulen, xylen,
benzín, líh

DSL

50 - 5000 ppm

Chemický průmysl, sklady barev, sklady pohonných hmot, čerpací stanice HP

Syrovodík H 2 S

DSS

5 - 100 ppm

Chemické provozovny, elektrárny, plynárny

Freon

DSF

20 - 3000 ppm

Chladící zařízení, chemický průmysl

Kyslík O 2

DSO

1 - 100 %

Chemický průmysl, klimatizace, spalovny, sklady tech.plynů

Chlor CL 2

DSCL

1 - 250 ppm

Chemický průmysl, vodárny

 

Dektory DHP - Detektory DHP - výrobce AUGUSTA Elektra

se skádají z ústředny a snímačů. Ústředna přijímá signály od snímačů a sleduje překročení nastavené koncentrace plynu i případnou poruchu systému. Zařízení signalizuje zvukově a světelně překročení dvou nastavených hranic koncentrace plynu, které jsou běžně 10% a 20% dolní meze výbušnosti daného plynu. Zařízení je schopné ovládat ventilaci objektu nebo servoventily přívodu plynu a pod.

 J.T.O. Systém - má detektory rozděleny do několika skupin a to : 

detektory výbušných plynů - signalizují překročení nastavené úrovně koncentrace plynu opticky a sepnutím příslušného stupně. Detektory nejsou selektivní, reagují na hořlavé složky obsažené v okolním vzduchu. Podle požadavku zákazníka se detektor kalibruje příslušnou směsí plynu - standartně je prováděna kalibrace metanem.

detektory oxidu uhelnatého - signalizují překročení nastavené úrovně koncentrace plynu opticky a sepnutím příslušného stupně. Detektory nejsou plně selektivní, jejich konstrukce však výrazně zvyšuje citlivost detektoru na CO proti citlivosti na ostatní hořlavé složky v ovzduší. Princip činnosti neumožňuje kontinuální měření, jednotlivé odměry se provádějí v intervalech po 10 sekundách. Odezva detektoru se ustálí až po několika odměrech, takže detektor reaguje na výskyt plynu se zpožděním asi 20-30 sekund.

kombinované detektory - jsou zastoupeny typem, který používá pro detekci žhavené polovodičové čidlo. Toto čidlo nepracuje kontinuálně, při provozu se pravidelně přepínají dva režimy činnosti, aby bylo možné rozlišit a detekovat odlišné plyny. Délka periody pro opakované kontroly obou plynů je 20sekund. Prvním druhem plynu jsou hořlavé uhlovodíkové látky jako jsou např. metan, propan, butan apod. Druhým plynem je oxyd uhelnatý. Detektory jsou proto vhodné pro objekty, ve kterých dochází ke spalování uhlovodíkových látek.